Kúria Jarovnice

Zdieľať

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Obecný úrad Jarovnice
Jarovnice 223
082 63 Jarovnice
Kontakt:
Tel.:+421 (51) 459 42 06
Tel.:+421 (51) 459 42 33

Kúria sa nachádza pri hlavnej ceste v parku, v smere od obce Lažany po ľavej strane.

V Jarovniciach  sa okrem pôvodne renesančného kaštieľa nachádza v juhovýchodnej časti intravilánu aj ďalšia šľachtická rezidencia. Kúria bola vybudovaná v závere 19. storočia, dal si ju postaviť šľachtic Szinyei-Merse Pál, maliar svetového významu, pochádzajúci z rodu vlastniaceho obec už od stredoveku. Prežil tu značnú časť svojho života a vytvoril množstvo svojich diel až do svojej smrti v roku 1920.

Kúria prešla od čias výstavby len minimálnymi stavebnými úpravami. Prízemná bloková stavba na východnej fasáde s dominantným stĺpovým portikom s toskánskymi stĺpmi a trojuholníkovým tympanónom je obkolesená historickým parkom a zvyškom hospodárskych budov (západne od kúrie). Hlavná fasáda kúrie je vertikálne členená pilastrami s profilovanými hlavicami a pätkami, horizontálne fasádu člení pásová bosáž na úrovni sokla a profilovaná korunná rímsa s prídavnými dvoma pásmi, ktoré obiehajú aj okolo portika. Bosáž a korunná rímsa zdobí aj ostatné fasády. Nad pravouhlými okennými otvormi všetkých fasád sú jednoduché nadokenné rímsy tvorené úzkou rímsou a pod ňou pásom. Miestnosti pozdĺžneho dvojtraktu sú kryté rovnými stropmi. Okrem týchto nehmotných hodnôt objekt esteticky dopĺňa vzácna výtvarná výzdoba stropu severnej miestnosti východného traktu, nesúca sa duchu nastupujúcej secesie (vychádzajúc z neorenesancie), ktorá nemá vo vidieckom prostredí regiónu Šariša obdobu. Maľba obdĺžnikového tvaru, pozostáva z geometrických obrazcov ohraničených po obvode iluzívnymi rímsami, pričom rímsy sú využité aj pri predelení jednotlivých obrazcov. Vo výzdobe prevládajú jednoznačne florálne motívy, dopĺňané postavami anjelov po rohoch, prípadne hlavami diabla, zakomponovanými do rastlinných motívov a ďalšími, prevažne antickými postavami.
Objekt je hodnotným dokladom architektúry vidieckeho šľachtického sídla z konca 19. storočia. No ďaleko viac však hodnoty architektúry presahujú hodnoty umelecko-historické a najmä hodnoty nehmotné. Kúria je pritom vsadená do prostredia historického parku – východného okraja staršej sadovníckej úpravy veľkého kaštieľa (park z 18. storočia), pričom daný okraj bol v závere 19. storočia rekultivovaný na samostatný park vo väzbe na kúriu.

Kúria spolu so sadovníckou úpravou bol v máji 2013 vyhlásený za NKP.

Zdroj/foto obec Jarovnice