Prevádzkovateľom webstránky https://www.sarisskahradnacesta.sk je: OOCR Región Šariš, Hlavná 73, 080 01 Prešov , IČO: 50076515 , DIČ: 2120245754, zastúpená: Mgr. Branislavom Švorcom, PhD., výkonným riaditeľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš (OOCR Región Šariš) je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. OOCR Región Šariš je registrovaná v registri Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

1.    Účely a právne základy na spracúvanie osobných údajov

ÚčelPrávny základInformačný systém
Vznik členstva, prihláškaGDPR čl. 6, ods. 1 (c)Organizácia
Prezentácia služieb, činnosti a podujatí Členov verejnostiGDPR čl. 6, ods. 1 (b)Členstvo
Oslovovanie potenciálnych členovGDPR čl. 6, ods. 1 (b)Akvizícia
Organizácia kultúrnych, gastronomických a iných podujatíGDPR čl. 6, ods. 1 (b) GDPR čl. 6., ods. 1 (f)Podujatia
Všeobecná prezentácia služieb, činnosti, podujatí a kontaktných údajov PrevádzkovateľaGDPR čl. 6, ods. 1 (f)Marketing
Poskytovanie informácií o činnosti OOCR Región Šariš štátnym orgánom a inštitúciámGDPR čl. 6, ods. 1 (c)Organizácia
Príprava a zverejňovanie výročných správ/ zápisov z Valného zhromaždeniaGDPR čl. 6, ods. 1 (c)Organizácia
Zakúpenie turistickej kartyGDPR čl. 6, ods. 1 (b)Turistická karta
Uzatváranie zmlúv s dodávateľmiGDPR čl. 6, ods. 1 (b)Dodávatelia
Nábor zamestnancovGDPR čl. 6, ods. 1 (a)Nábor zamestnancov
Prijímanie a odosielanie poštyGDPR čl. 6, ods. 1 (c)Registratúra a pošta

2.    Informačné systémy a ich bezpečnosť 

Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť IS voči potenciálnemu úniku alebo zneužitiu v dôsledku hekerského útoku z vonkajšieho prostredia alebo možného rizikového konania zamestnanca spoločnosti,  a to prijatím a kontrolou opatrení, ktoré sú zdokumentované v Smernici o ochrane osobných údajov, ktorej súčasťou sú technicko-bezpečnostné a personálno-bezpečnostné opatrenia, vrátane Pokynov pre oprávnené osoby.

3.    Prenos tretím stranám

Pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov a pri výkone jeho práv a povinností Prevádzkovateľa, dochádza ku prenosu osobných údajov dotknutých osôb.

Prehľad Príjemcov: 

V prípade uplatňovania svojich zákonných nárokov a práv môže Prevádzkovateľ preniesť OÚ Zamestnancov aj ku poskytovateľom služieb alebo inštitúciám ako:

Iné: 

4.     Prenos ku Sprostredkovateľom

Pri výkone našej činnosti používame profesionálne služby vybraných dodávateľov pre oblasť účtovníctva, práva, marketingu, podpory cestovného ruchu, správy sociálnych sietí, správy webstránky a iných. Naši dodávatelia boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a ich povinnostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ.

Bezpečnosť spracovateľských činností sme zabezpečili dôsledným výberom dodávateľov, overením ich spôsobilosti ako odbornej, tak aj v zmysle súladu so Zákonom 18 / 2018 o ochrane osobných údajov. Podmienky prenosu, rozsah a spôsob spracovateľských činností sú definované v Sprostredkovateľských zmluvách a Pokynoch pre Sprostredkovateľov.

5.    Prenos do tretích krajín 

Hoci sa v maximálnej miere snažíme využívať riešenia poskytované v rámci EÚ / EHP, niektoré služby nevieme zabezpečiť bez prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín  mimo EÚ, a to predovšetkým v súvislosti s využívaním služieb Facebook a Instagram od spoločností Meta Platforms Ireland Limited, Intuit (zasielanie newsletter) a Google (analytika). So Sprostredkovateľmi pre účely prenosu mimo priestor EÚ a EHP sme prijali dodatočné opatrenia, uzavreli Sprostredkovateľské zmluvy, ako aj  Štandardné zmluvné doložky.

Cookies

Ku prenosu do tretích krajín dochádza aj v prípade ukladania niektorých cookies. Používame analytické cookies Google Analytics _gat, _gid a _ga. Tieto cookies ukladáme len na základ vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Názov cookiesDoba uloženiaÚčelTyp cookies
_ga2 rokyodlíšenie užívateľovAnalytické
_gid24 hodínodlíšenie užívateľovAnalytické
_gat1 minútazníženie rýchlosti požiadaviek v službe Google AnalyticsAnalytické

6.    Prehľad informačných systémov

IS Členstvo (predstavitelia podnikateľských subjektov a samospráv)

Osobné údaje, ktoré poskytnete ako záujemca o Členstvo v OOCR Región Šariš sú spracúvané na základe GDPR 6, ods.1, písm. c) GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c) Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktné údaje a meno kontaktnej osobu môžu byť uvádzané v propagačných materiáloch OOCR Región Šariš, na našich webstránkach a pri propagácií regionálnych podujatí, tovarov a služieb na sociálnych sieťach. Vaše údaje sú po skončení platnosti vášho členstva archivované v zmysle zákonných lehôt.

IS Organizácia (Členovia)

Osobné údaje, ktoré poskytnete ako Člen v OOCR Región Šariš sú spracúvané na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)  Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. V prípade schválenia vášho Členstva budú vaše osobné údaje uvedené v Zápisnici z predstavenstva a v registri MDaV SR. Zákon nám tiež ukladá povinnosť zverejňovať zápis z Valného zhromaždenia, a pri tejto činnosti tiež dochádza ku spracúvaniu vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Vaše údaje sú po skončení platnosti vášho členstva archivované v zmysle zákonných lehôt.

IS Akvizícia (predstavitelia podnikateľských subjektov a samospráv)

Príležitostne oslovujeme subjekty zo segmentov hotelových a rekreačných služieb, gastronómie, vinárstva, turizmu a iných, ktorí poskytujú služby pre návštevníkov regiónu.  Máme ambíciu spájať všetkých poskytovateľov a poskytovať im služby pre efektívnejšiu činnosť. Preto aktívne ponúkame Členstvo v OOCR Región Šariš, pričom dochádza ku spracovateľskej činnosti na základe GDPR 6, ods. 1, písm. c), spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Pri tejto činnosti, ktorá vedie ku naplneniu účelu a cieľov oblastnej organizácie cestovného ruchu, spracúvame verejne dostupné údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pozícia ktorú zastávate, názov a adresa inštitúcie, v ktorej pôsobíte. Vaše údaje v prípade, že nedôjde ku spolupráci, vymažeme po 12 mesiacoch.

IS Podujatia (návštevníci)

V prípade, že navštívite naše podujatie, tak vám zašleme o podujatí informácie e-mailom, pričom budeme vaše údaje spracúvať na právnom základe GDPR 6, ods. 1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov. Pri tejto činnosti spracúvame údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Vaše údaje v prípade spracúvame počas lehôt stanovených zákonom, a to najmä Zákon č. 455/1991 Zb. – Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

Na podujatiach budeme zhotovovať aj fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na našich webstránkach (www.regionsaris.sk; www.vyrobenenasarisi.sk; www.sarisskahradnacesta.sk; www.muzeumsolivar.sk) a na našej Facebook-ovej stránke. Vaše údaje vymažeme po 5 rokoch, prípadne, ak si uplatníte svoje právo na výmaz, tak skôr. Fotografie budú zamerané na zachytenie atmosféry podujatia, nie konkrétnych osôb. Pri zhotovovaní fotografie dbáme na estetickú stránku, ako aj na pozitívny zážitok a dodržanie dobrých mravov a ochrany vašej dobrej povesti.

IS Súťaž (fyzické osoby, užívatelia a fanúšikovia na sociálnych sieťach)

V prípade, že sa zapojíte do našich súťaží na sociálnych sieťach, budeme vaše údaje spracúvať na právnom základe GDPR 6, ods.1, písm. a) Spracúvanie na základe súhlasu. Pri tejto činnosti spracúvame údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a / alebo fotografia. Vaše údaje spracúvame len počas trvania súťaže a následne, vo vymedzených prípadoch, aj počas lehôt stanovených zákonom, a to najmä Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

IS Marketing (návštevníci webovej stránky a fanúšikovia na sociálnych sieťach)

Pri návšteve webstránky https://www.regionsaris.sk  môže dôjsť ku spracúvaniu vašich osobných údajov. Účelom spracovateľských činností môže byť:

V prípade, že sa rozhodnete stať sa našim fanúšikom na sociálnej sieti Facebook, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka, fotografia, ako aj iné údaje, ktoré ste sprístupnili pre verejnosť. Pri aktivitách na Facebook-u dochádza v nevyhnutne nutnej miere ku prenosu osobných údajov do zahraničia, vrátane tretích krajín. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len dovtedy, kým sa nerozhodnete nesledovať naše Facebook-ové stránky.

IS Turistická karta (návštevníci regiónu)

V prípade, že sa rozhodnete zakúpiť Turistickú kartu od niektorého z našich zmluvných partnerov, budeme spracúvať štatistické údaje o vašej návšteve regiónu v rozsahu vek, miesto odkiaľ pochádzate, navštívené ubytovacie zariadenia, navštívené turistické atrakcie a počet prenocovaní.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe:

IS Registratúra a pošta

Ako všetky právnické osoby, aj OOCR Región Šariš je viazaná legislatívou pri správe odoslaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje spracúvame na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)  Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy (Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach). Naši dodávatelia a tretie osoby boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a ich povinnostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. Vaše osobné údaje budeme spracúvať formou archivácie po dobu stanovenú platnou legislatívou.

IS Nábor zamestnancov

V prípade, že budeme obsadzovať pracovnú pozíciu v OOCR Región Šariš, tak pre účely výberového konania vás požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a). Ten je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať. V prípade, že ho neodvoláte, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 6 mesiacov. Naši dodávatelia a tretie osoby boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a ich povinnostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ.

7.         Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

Svoje práva môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu na info@regionsaris.sk, alebo  písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: OOCR Región Šariš, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

8.     Povinnosti dotknutej osoby

9.     Ako chránime vaše údaje

Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť spracovateľských činností prijatím a kontrolou opatrení, ktoré sú zdokumentované v Smernici o ochrane osobných údajov, ktorej súčasťou sú technicko-bezpečnostné a personálno-bezpečnostné opatrenia.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

V Prešove, dňa  1.4. 2022